Szkolenia
Kursy ADR
Drukuj stronę
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
Nasze kursy i szkolenia
Kursy prawa jazdy
Kierowcy zawodowi
Kursy i szkolenia
Szkolenie instruktorów
Nauka jazdy, szkoła jazdy - Toruń AsMajer.pl - Kursy ADR
Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)
Nastepny kurs rozpoczyna się:
9 lutego o godz. 15:00


 

Kursy początkowe
 
I. Kurs ADR początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas -  24 godziny lekcyjne.
Cena za kurs - 500 zł
 
II. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - 16 godzin lekcyjnych.
Cena za kurs - 350 zł
 
III. Kurs zintegrowany ( I i II ) - 40 godzin lekcyjnych
Cena za kurs - 850 zł

 

 

Kursy doskonalące
 
I. Kurs ADR doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas -16 godzin lekcyjnych.
Cena za kurs - 350 zł
 
II. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - 8 godzin lekcyjnych.
Cena za kurs - 195 zł
 
III. Kurs zintegrowany ( I i II ) - 24 godziny lekcyjne
Cena za kurs - 550 zł


 

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:
 • do dnia przeprowadzenia egzaminu ukończy 21 lat,
 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i transporcie drogowym,
 • posiada ważne zaświadczenia ADR, w przypadku kierowcy, który chce przedłużyć uprawnienia.

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na kurs ADR:
 • dokument potwierdzający ukończone 21 lat,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach przedłużających uprawnienia,
 • czytelnie wypełniony wniosek  o udział w szkoleniu,
 • dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Uprawnienia specjalistyczne, tj. cysterny, klasa 1, klasa 7 otrzymuje kierowca, który posiada uprawnienia podstawowe.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs ADR.

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Centrum Szkolenia MAJER w Toruniu przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie, uiszczeniu opłaty za wydanie zaświadczenia ADR Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcy międzynarodowe zaświadczenie ADR ważne przez okres 5 lat.

Kurs ADR początkowy podstawowy - jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs ADR doskonalący podstawowy - jeżeli kierowca przedłuża posiadane uprawnienia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. W celu przedłużenia zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

W ramach kursu ADR początkowego i doskonalącego wyróżnia się kursy specjalistyczne:

 • przewóz w towarów niebezpiecznych w cysternach
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały wybuchowe
 • przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619).

 

Wszystkie nasze kursy prowadzone są
systemem profesjonalnego szkolenia

 

Nasza sonda
Nasze kursy i szkolenia
Kursy prawa jazdy
Kierowcy zawodowi
Kursy i szkolenia
Szkolenie instruktorów
Nasza sonda